• 9:30-9.45 Incheckning

  9:45-10:45 Information

  10:45-11:00 Paus

  11:00-11:30 Gruppmöten

  11:30-12:00 Beslutsärenden

   

  ANSLUTNINGSLÄNK TILL MÖTET: 

  ________________________________________________________________________________

  Microsoft Teams-möte

  Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

  Klicka här för att ansluta till mötet

  Mötes-ID: 335 892 785 922
  Lösenord: mZgCc2

  Ladda ned Teams | Anslut på webben

  Anslut med en videokonferensenhet

  teams@video.vll.se

  videokonferens-ID: 128 711 884 8

  Alternativa VTC-instruktioner

  Läs mer | Mötesalternativ

  ________________________________________________________________________________

   

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • Årsrapporten är Folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2022, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens nämndplan. Rapporten inkluderar även uppföljning av internkontroll samt ekonomiskt resultat.

 • Folkhögskolestyrelsen har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde.

  I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar Folkhögskolestyrelsen fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i styrelsens verksamhet fungerar genom att testa de rutiner och regelverk som finns för de risker styrelsen har prioriterat som mest väsentliga att följa.

 • Inför mandatperioden 2023–2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

  Valet avser folkhögskolestyrelsens arbetsutskott.

  Ledamöter
  Jamal Mouneimne (S)
  Per-Martin Jonasson (KD)
  Ann-Kristin Jonsson (S)

  Ordförande
  Jamal Mouneimne (S)

  Vice ordförande
  Per-Martin Jonasson (KD)

 • Dataskyddsombudet har sammanställt en kontrollplan för 2023 enligt GDPR. 

 • Styrelsen för de offentligägda folkhögskolorna intresseorganisation, OFI, har skickat ut OFI:s årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2021 för kännedom. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.