• 9:00-9:15 Runda, hur är läget?
  9:15-9:45 Studiebesök Inredningsdesign, länk: https://meet.google.com/abf-zjxe-mnn
  9:45-10:00 Paus
  10:00-10:45 Information förvaltningschef samt ekonom
  10:45-11:30 Gruppmöten
  11:30-12:00 Beslutsärenden samt avslutning

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Regionens verksamhetsresultat är postivt med 150 miljoner kronor. Riktade statsbidrag som avser ersättning för kostnader kopplade till pandemin samt regleringsposter avseende kollektivtrafiken, skatteintäkter och generella statsbidrag påverkar verksamhetens resultat stort.

  Det totala ekonomiska resultatet fram till och med februari är negativt med 221 miljoner kronor, detta inkluderar budgetavvikelse för finansnettot på -372 miljoner kronor. Finansnettot har försämrats med 125 miljoner kronor jämfört med januari. 

  Folkhögskoleförvaltningen har för perioden fram till och med februari redovisat ett överskott på 3 323 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 59 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering, att folkhögskolorna har erhållit mer pengar i statsbidrag än budgeterad efter reglering från 2021 samt sjukfrånvaro som inte ersatts med vikarie har gjort att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat.

  Prognosen är att vi i slutet av året är i balans mot budget 2022 för den totala verksamheten.

   

 • Regionstyrelsen fattade under hösten 2020 beslut om ny planerings- och budgetprocess. Arbetet integrerar planerings-, budget- och investeringsprocessen samt är styrande för uppföljning och ger verksamheten långsiktiga planeringsförutsättningar.

  Arbetssättet eftersträvar en stärkt följsamhet mot fastställd Regionplan och ska öka förmågan att hantera förändringar både i omvärlden och den egna organisationen bland annat via formaliserade budgetdialoger.

  Folkhögskolestyrelsens möjlighet att omhänderta regionplanen stärks genom att mer tid ges att arbeta med styrning och uppföljning av styrelsens verksamheter. Processerna ska även medföra en förbättrad dialog mellan olika aktörer samt ge möjlighet att inhämta sådan verksamhetsrelaterad information som bidrar till ett ökat värde.

  Processen ska ge både politik och tjänstepersonorganisation tillräcklig tydlighet i när olika aktiviteter ska genomföras samt på vilket sätt och i vilket syfte. Olika aktörer och intressenter ska ges möjlighet att med god framförhållning delta och förbereda sina arbetsinsatser samt förstå de innehållsmässiga krav som ställs samt möjliggöra för alla inblandade att kunna följa processens gång.

   

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2023.

 • Vindelns och Storumans folkhögskolor är anslutna till folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Folkhögskolorna som är anslutna till FSR ska upprätta en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR:

  Information innan den studerande är antagen

  Information vid kursstart

  Deltagarinflytande och studeranderätt

  Avgiftsfri undervisning

  Intyg

  Om en kurs upphör eller ställs in

  Utvärdering

  Försäkringar

  Disciplinära åtgärder

  Arkiv- och sekretessregler

  Förslag till studeranderättlig standard har upprättats. Den studeranderättsliga standarden sammanfattar deltagarens och folkhögskolans rättigheter och skyldigheter under studietiden och är en viktig del av Västerbottens folkhögskolas kvalitetsarbete.

  Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och diskrimineringsfrågor ska redovisas för folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2023. Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

   

 • Förslag till riktlinje för ärendeberedningen i folkhögskolestyrelsen har upprättats. Syftet med riktlinjen är att öka kunskapen om ärendeberedningen samt slå fast hur nämndens ärendeberedning ska gå till för att ärenden ska beredas på ett enhetligt och effektivt sätt.

  Parallellt med riktlinje har ett rutindokument upprättats som mer konkret beskriver ärendeberedningen inom förvaltningen. Rutindokumentet vänder sig främst till sakkunniga i förvaltningen som bereder ärenden till folkhögskolestyrelsen och regionfullmäktige. Rutindokumentet kommer fastställas av förvaltningschefen.

 •   20

  Deltagarärende avstängning

 • Utbildningen Digital Musikproduktion har få sökande och når inte fastställt deltagarantal. Kraftig kritik mot utbildningskvaliteten har framförts av deltagare under innevarande läsår vilket resulterade i en flytt av studerande från Storuman till Örnsköldsvik i början av 2022 för att kunna erbjuda de antagna en rimlig standard på utbildningen. Ett sådant förfarande är kostnadskrävande.

  Om folkhögskolestyrelsen väljer att fatta föreslaget beslut så tas utbildningen och möjlighet att söka den bort från hemsidan med omedelbar verkan. Eventuella sökande meddelas snarast.

  Tidsplan för hantering av övriga konsekvenser av att Digital Musikproduktion tas bort från utbildningslistan fastställs efter beslut. Rektor får i uppdrag att se över det totala antalet deltagarveckor och återkomma till styrelsen vid behov.

 • Med anledning av förändringar i utbildningsutbudet vid Västerbottens folkhögskola så behöver utbildningslistan revideras.

  Listan ska även kompletteras med undersköterskeutbildningen vid Vindelns folkhögskola som från och med nästkommande läsår inte finansieras av yrkesutbildningspengar utan ska tas ur ordinarie statsbidrag från FBR.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.