• Klockan    Information

  10.15       Förvaltningschefens information

  10.45       Ekonomirapport, Emil Zackrisson

  11.00       Gruppmöten

  11.15       Beslutsärenden

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 •   4

  Justering

 •   5

  Informationer

 • Fastställande av Vindelns och Storumans årsredovisningar kan inte genomföras vid sammanträdet den 23/4 2020 som planerat eftersom Region Västerbotten inte har fastställt revisionsrapporten som ska biläggas förrän under maj månad. Folkbildningsrådets redovisning ska lämnas senast 15 juni 2020 varför sammanträdet den 17/6 måste tidigareläggas.

 • Folkhögskolestyrelsen uppdrog vid sammanträdet den 21 februari 2020 till förvaltningschefen att vid nästkommande möte presentera ett förslag på hur fjälledarutbildningen kan utvecklas och om den skall finnas kvar. Detta med anledning av höga kostnader samt kritik från deltagarna framförd bland annat vid den skolövergripande terminsutvärderingen.

 • Storumans folkhögskola har fått tilldelat något färre deltagarveckor än prognosen i december 2019. Dessutom är efterfrågan på nya utbildningsplatser i Sorsele högre än beräknat. Med den förslagna förändringen enligt bifogad utbildningslista att inte erbjuda fjälledarutbildningen och att öka antalet platser i Sorsele från 5 till 10 läsåret 20/21 motsvarar utbildningsutbudet statsbidraget. Ingen minskning av personalstaben är nödvändig med anledning av beslutet eftersom ökat behov av lärare finns på andra utbildningar.

 • Regionfullmäktige ska fastställa reglemente för styrelsernas och nämndernas verksamhet och arbetsformer (KL 6 kap. 44 §). Förslag till reglemente har upprättats för folkhögskolestyrelsen som i allt väsentligt och i tillämpliga delar överensstämmer med övriga styrelser och nämnder i Region Västerbottens politiska organisation.

 • Med anledning av Corona-pandemin är Västerbottens folkhögskola enligt rekommendation från folkhälsomyndigheten stängd och undervisningen bedrivs på distans. Detta gäller tills vidare. Med anledning av detta föreslås att det design -och hantverksstipendie som utlysts av Folkhögskolestyrelsen under våren 2020 inte ska delas ut och att detta ska meddelas eventuella sökande omgående.

 • Delårsrapport per april 2020 är Folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och resultat för perioden januari-april. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till Folkhögskolestyrelsen samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut. 

  Bilagor

 •   12

  Anmälan om delegeringsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.