• 08.30-09:00 ORS-runda
  09:00-09:45 Förvaltningschefens info samt ekonomi
  10:00-10:30 Besök Umeå (länk https://meet.google.com/dtc-qemr-zjp)
  10.30-11.00 Gruppmöten
  11:15-12:00 Beslutsärenden

   

   

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • KD har till regionfullmäktige anmält en motion gällande länets folkhögskolor. 

  I motionen föreslås att regionen avslutar sitt engagemang i Storumans och Vindelns folkhögskoleverksamhet och försäljer lokalerna. 

  Förslag till motionssvar har upprättats av vilket det framgår att regionen bl.a. ur ett ekonomiskt och demokratiskt perspektiv bör behålla folkhögskolorna. Med anledning av detta föreslår Folkhögskolestyrelsen regionfullmäktige att avslå motionens samtliga tre att-satser.

 • Delårsrapport per augusti 2021 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av folkhögskolestyrelsens  verksamhet och resultat för perioden januari-augusti. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till folkhögskolestyrelsen samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut. 

  Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen 2020 – 2023 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. 

 • Svarsskrivelse till revisorerna angående missiv 2020 års granskning av folkhögskolestyrelsen samt underliggande rapport.

  Bilagor

 • Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som fullmäktige beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet.

  Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra. Hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill ta ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och vi bygger en hållbar framtid tillsammans med goda livsvillkor för alla. Det arbete som genomförs ska få fler att välja Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla från fjäll till kust.

  Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:
  - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  - bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  - bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

  Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål för 2022 fram i förslaget till nämndplan.

  Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 48 500 tkr, jämfört med 2021 års budgeterade nettokostnader som uppgick till 46 800 tkr.
  Folkhögskolestyrelsen fastställer en budget i balans för år 2022.

 • Mötesplan för folkhögskolestyrelsen och arbetsutskottets sammanträden 2022. Planen är framtagen med hänsyn till kända rapporteringstillfällen vad gäller delårs- och årsrapporter samt rapportering av verksamhetsberättelser till Folkbildningsrådet.

 • Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2021-05-04 till 2021-09-16. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.