• 9:30-10:00 Fika och samtal med Mathias Haglund, kommunalråd Vindeln

  10:00-10:45 Information

  10:45-11:00 Paus

  11:00-11:30 Gruppmöten

  11:30-12:00 Beslutsärenden

  12:00-13:00 LUNCH

  13:00-15:00 Studiebesök

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • Regionens budgetavvikelse inklusive finansnettot är negativ med 487 miljoner kronor ackumulerat oktober. Störst påverkan har finansnettot med ett negativt underskott mot budget ackumulerat oktober på 704 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 283 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader bidrar med underskott på 65 miljoner kronor där en försämring skett i oktober med 55 miljoner kronor. 

  Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med novemeber redovisat ett överskott på 6 500 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 3 620 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering samt att folkhögskolorna har erhållit mer pengar i statsbidrag än budgeterat. Det är framför allt periodiseringen av Storumans statsbidrag som ger utslaget då det har råkat bli en rak periodisering per månad istället för kvartalsvis. Det ökade bidraget består av ekonomisk reglering 2021 från Folkbildningsrådet och utökade utbildningsplatser. Inför bokslutet kommer intäkterna från de extra utbildningsplatser som inte är genomförda att bokas upp. Prognosen att vi i slutet av året har ett visst överskott mot budget 2022 för den totala verksamheten.

 • Folkhögskolestyrelsens dataskyddsombud har sammanställt en årsrapport för 2022. 

   

 • Handlingsplanen är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet för ökad delaktighet. Den är uppbyggd av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Handlingsplanen är ett resultat av det arbete som bedrivits inom verksamheten år 2022 under det tredje av fyra planerade temaår. Dessa temaår eller hörnstenar är tillit (2020), inkludering (2021), delaktighet (2022) samt tillgänglighet (2023)

  Uppföljning av handlingsplanen sker vid årsrapportering för 2023.

 • Avgifter gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga.

  Avgifterna gäller under läsåret 2023–2024

 • Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 605 deltagarveckor för verksamhetsåret 2023. Läsåret 2022/2023 är fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2023 ska uppnå totalt 5649 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i förslaget till utbildningar.

  Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 23–24 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Örnsköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå.

 • Folkhögskolestyrelsens nämndplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som fullmäktige beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet.

  Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra. Hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill ta ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och vi bygger en hållbar framtid tillsammans med goda livsvillkor för alla. Det arbete som genomförs ska få fler att välja Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla från fjäll till kust.

  Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:
  - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  - bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  - bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

  Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål för 2023 fram i förslaget till nämndplan.

  Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 50 300 tkr, jämfört med 2022 års budgeterade nettokostnader som uppgick till 49 200 tkr. Folkhögskolestyrelsen fastställer en budget i balans för år 2023.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.