• Schema och program finner du i bilagan.

 •   2

  Vidtagna åtgärder, annons, kungörelse

 •   3

  Sammanträdets öppnande

 •   4

  Upprop

 •   5

  Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering

 • Förslag till föredragningslista är upprättat.

 • Inkomna motioner

  Motion nr 11-2020 från Nicklas Sandström (M) Motverka omotiverat olik cancervård
  RS 269:1-2020

  Motion nr 12-2020 Hans-Inge Smetana (KD) m.fl. Inför Social aktivitet på recept (SAR) i Hälsovalet
  RS 338:1-2020

  Motion nr 13-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Stärkt beredskap mot pandemi
  RS 373:1-2020

  Motion nr 14-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl.  Uppmuntra arbete hemifrån under Coronapandemin
  RS 611:1-2020

  Motion nr 15-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Begränsa kulturverksamhet
  RS 612:1-2020

  Motion nr 16-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Lunchkupong för vårdpersonal som arbetar under Corona-tider
  RS 613:1-2020

  Motion nr 17-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Begränsa Regional Utveckling och lobbyverksamhet
  RS 614:1-2020

  Motion nr 18-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Uppmuntra personal att resa med egen bil
  RS 615:1-2020

  Motion nr 19-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. En trygg vårdpersonal under Corona-tider
  RS 616:1-2020

  Motion nr 20-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Testning för personal som arbetar med riskgrupper
  RS 617:1-2020

  Motion nr 21-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Beredskap för att säkerställa skyddsutrustning
  RS 618:1-2020

  Motion nr 22-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Begränsning av planerade vårdåtgärder där åtgärd kan vänta
  RS 619:1-2020

  Motion nr 23-2020 från Petter Nilsson (SD) m.fl. Utvecklade riktlinjer rörande covid-19
  RS 620:1-2020

  Bilagor

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har allmänheten möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen.

   

   

   

 •   9

  Revisorernas rapport till regionfullmäktige

 • Förslag till årsredovisning 2019 för Region Västerbotten har upprättats. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för regionens övergripande mål och ekonomiskt bokslut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

  Året inleddes med ny organisation, där Västerbottens läns landsting gick samman med Region Västerbotten och blev Region Västerbotten.

  Av rapporten framgår att Region Västerbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 225 miljoner kronor inklusive finansnetto. Hela överskottet förklaras med att regionen gjort realisationsvinster vid omplaceringar i värdepappersportföljen. Om orealiserade vinster exkluderas blir justerat balanskravsresultat däremot negativt med 333 miljoner kronor, och ska vara återställt inom tre år. Regionens tre finansiella mål uppnåddes, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

  Höga personalkostnader men även ökade kostnader för medicinskt material, utomlänsvård och fastighet påverkade verksamhetens resultat negativt. Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev minus 483 miljoner kronor och motsvarar 5,9 procent. Inom regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden är den ekonomiska utvecklingen ansträngd och en ekonomi i balans har inte uppnåtts.

  Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås.

  Medellivslängden har ökat något för både kvinnor och män och ligger nu strax under riksgenomsnittet, fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete med fokus på bland annat våld i nära relationer, bemöta och behandla hbtp-personer i vården, tobaksförebyggande arbete och Salut. Flera betydande indikatorer för vård i rimlig tid utvecklas positivt men uppnås inte. För specialiserad sjukhusvård ligger tillgängligheten i nivå med eller något högre än rikssnittet. En positiv utveckling ses inom vård på distans, där fler västerbottningar använder regionens digitala tjänster.

  Bilagor

 • Regionens revisorer har granskat den verksamhet som regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar har bedrivit under år 2019.

  Revisionen bedömer att regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar i allt väsentligt har bedrivit sina verksamheter på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019 samt beviljar ansvarsfrihet för regiontingsstyrelsen, övriga nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

  Bilagor

 • Med anledning av coronapandemin och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsmått är det av vikt att skapa nödvändiga förutsättningar för fullmäktige och nämnder att även fortsättningsvis kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

  Ett scenario är att smittspridningen i Västerbotten accelererar och att ett nationellt förbud mot sammankomster med ännu mer begränsat antal personer meddelas. Om så är det av vikt att fullmäktiges och nämndernas ledamöter bereds möjligheter att delta på sammanträdena på distans. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att delta i fullmäktiges och nämnders beslutsfattande på distans om inte fullmäktige har beslutat det. Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

  Fullmäktige föreslås därför fatta ett tidsbegränsat beslut rörande möjligheter för fullmäktiges och nämndernas ledamöter och tjänstgörande ersättare att kunna delta i sammanträden på distans. Generellt gäller dock fortsatt fysisk närvaro för ledamöter och tjänstgörande ersättare som huvudregel.

 • Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått.

  Regionfullmäktige antog i juni 2019 en ny regionplan för 2020-2023. Regionplanen och fullmäktiges policy kompletterar varandra och utgör tillsammans fundamentet för den övergripande styrningen mot Region Västerbottens vision ” Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla”. Regionplanen anger långsiktiga inriktningsmål och strategier medan policy tydliggör vilka värderingar som ska styra i arbetet inom regionen för att nå visionen.

  Ägarpolicyn beskriver regionens gemensamma förhållningssätt i rollen som ägare gentemot verksamhet som bedrivs i bolagsform. Policyn är framåtsyftande och beskriver vad som ska känneteckna regionens förhållningssätt och värderingar. Den beskriver en idealbild och med det avses ge en frihet för medarbetarna att tillsammans med kollegor och samarbetspartners hitta sina arbetssätt. Mer precis vägledning kommer också att finnas i de övriga styrande och vägledande dokument som hör till policyområdet.
   

 • Ägardirektiv är ett frivilligt formellt styrdokument som blir bindande för bolaget när fullmäktige har tagit ställning och bolaget fastställt det på bolagstämman.

  Det generella ägardirektivet anger riktning, ramar och allmängiltiga mål för samtliga Region Västerbottens hel- och majoritetsägda bolag och har utformats med utgångspunkt i allmänintresset. Det generella ägardirektivet ska även underlätta Region Västerbottens uppföljning av verksamheten.

  Bolagsspecifika ägardirektiv som revideras oftare kompletterar det generella ägardirektivet.

 • I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 skulle överföras till samtliga landsting.

  Till följd av Riksdagens beslut, bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, och Regionförbundet Västerbottens län, som dessförinnan innehaft det regionala utvecklingsansvaret, avvecklades som organisation.

  Ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 januari 2018 ägdes eller delägdes av Regionförbundet Västerbottens län, övertogs av Region Västerbotten. Inför övertagandet beslutade regionfullmäktige den 24 april 2019 om förslag till revideringar i form av justeringar som omfattade endast nödvändig formalia såsom ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

  I samband med överlämnandet av ägaransvar för bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB, påkallade två av delägarna Skellefteå Kraft AB samt Umeå Energi Umenet AB hembudsrätt. Hembudsförfarande har därefter hanterats.

  Efter genomförd ägaröverlåtelse har förslag till reviderade aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice utarbetats.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 18 mars 2020, § 30, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice godkänns/antas.

 • Region Västerbotten är ägare av totalt arton hel- och delägda bolag. I flertalet bolag är Region Västerbotten en av flera ägare.

  Vid bolagsstämman representeras ägaren av ett ombud som röstar för respektive ägares del.
  Ombudet har att agera i ägarens intresse som klargörs i skriftliga instruktioner till ombudet inför bolagsstämmans genomförande.

  Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

  - Fastställa balans- och resultaträkning
  - Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
  - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
  - I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

  Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

 • Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg”.

  Utredningen visade att det fanns delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.

  Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga för den nya strukturen för samverkan.  Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan.

  Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren 2020. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 19 februari 2020, § 7, föreslagit att regionfullmäktige antar överenskommelsen.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 18-19 juni 2019, § 110, reglemente för regionstyrelsen.

  Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

  Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens uppdrag och ansvar för bolag. Vidare föreslås regionstyrelsen överta ansvaret för enheten för hälsa- och social välfärd från regionala utvecklingsnämnden. Behövliga följdändringar och kompletteringar föreslås införas i regionala utvecklingsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

 • Inför regionbildningen 1 januari 2019 så fastställde dåvarande landstingsfullmäktige (2018-06-19, §115) ett reglemente för regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

  Avsnittet som berör området hälsa- och välfärd utgår från reglementet eftersom detta verksamhetsområde flyttas till regionastyrelseförvaltningen från och med den 1 mars 2020.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 10, föreslagit att regionfullmäktige fastställer föreslagna justeringar av regionala utvecklingsnämndens reglemente avseende ägarstyrning av bolag samt ett borttagande av avsnittet som berör området hälsa- och välfärd.

  Bilagor

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot influensa till definierade riskgrupper. Rekommendationen syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det vill säga såväl av influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av underliggande grundsjukdom.

  Världshälsoorganisationen WHO:s mål är 75% täckning i åldersgruppen över 65 år. Förra säsongen låg rikssnittet på 52% och Västerbotten på 46%. En ökad vaccinationstäckning stödjer regionens arbete för ökad folkhälsa.

  För att öka vaccinationsgraden hos riskgrupper föreslås att gratis vaccin införs. Förslaget syftar bland annat till att förenkla regionens hantering så att vaccinering kan utföras på fler ställen, oaktat om betalmöjligheter finns. Därmed kan regionen nå fler medborgare. 

  Baserat på antalet doser som köpts in för vaccinering av riskgrupper, mellan 45 000 -48 000 doser, uppskattas verksamheterna få ett intäktsbortfall på mellan 2,7 mkr-3 mkr. Inom region Västerbotten tas idag ingen patientavgift ut för de som tillhör riskgrupper, utan dessa patienter betalar endast en avgift för vaccinet, för närvarande 60 kronor. Kostnaden för detta, uppskattat således till mellan 2,7-3 miljoner kronor.

 • Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Länstrafiken är utförare och genomför det som kollektivtrafikmyndigheten beslutat. En kommun kan begära avgiftsfrihet för ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, beslut behöver dock fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

  Skellefteå kommun har, i skrivelse till regionen, meddelat att de har som målsättning att erbjuda avgiftsfri buss till ungdomar i gymnasieåldern och har därför upprättat ett förslag till ekonomisk modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa nödvändiga åtgärder hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslår att myndigheten godkänner ekonomisk modell framtagen av Skellefteå kommun.

  Eftersom regionfullmäktige beslutat om avgiftsnivåer för Regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver fullmäktige fatta beslut i detta ärende då det är ett avsteg från avgiftsbeslutet.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 240, berett ärendet och till regionstyrelsens sammanträde har en konsekvensanalys tagits fram över vad det skulle innebära om fler kommuner inför avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

  Vid arbetsutskottets beredning av ärendet framkommer att sista lydelsen i förslag till beslut från regionala utvecklingsnämnden "Beslutet är möjligt att tillämpa på andra kommuner i Västerbotten." ska utgå.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige har fastställt patientavgifter, däribland avgift på 200 kronor vid sent avbokat besök.

  Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid och gäller vid:
  - planerade besök/undersökningar.
  - avgiftsfria besök/undersökningar (ej bvc)
  - avbokade gruppbesök, där krav föreligger på att lämna återbud, är 100 kr.
  - besök av/för barn och ungdomar t.o.m. 19 år samt för personer fyllda 85 år.

  För barn och ungdomar upp t.o.m. 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderårige i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. T.ex. med hänsyn till sekretess, om den underårige uttryckligen angivit att han/hon själv vill betala avgiften eller om den underårige har eget hushåll.

  På grund av coronapandemin har regionen uppmanat patienter med symtom för övre luftvägsinfektion, dvs misstanke kan finnas om coronasmitta, att avboka sina besök.

  För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska slopas under en period om tre månader. Med sena avbokningar avses avbokning av fysiska besök.

 • Med anledning av coronapandemin har Region Västerbotten samlat regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

  Med anledning av denna situation är det av stor vikt att beslut med ibland region- och nämndövergripande verkan kan fattas snabbt och fortlöpande. Ännu har situationen inte bedömts medföra att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

  Eftersom regionstyrelsen, enligt reglementet, ansvarar för Region Västerbottens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, uppdrar fullmäktige till styrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

  Sådana beslut ska anmälas vid fullmäktiges närmast följande sammanträde. Uppdraget gäller tills fullmäktige beslutar annat.

 • Dåvarande landstingsfullmäktige antog den 27-28 november 2018, § 204,  finanspolicy för Region Västerbotten. Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten i regionen, det vill säga hur tillgångar och skulder ska förvaltas. Enligt Kommunallagen ska regionen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

  I finanspolicyn anges hur pensionsmedel ska hanteras. Region Västerbotten har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner.

  Coronavirusets utbredning i världen har inneburit ett exceptionellt läge på världens finansmarknader. Region Västerbotten har i takt med att nedgångarna tilltog, snabbt sålt av aktiefonder och istället köpt mindre riskfyllda räntefonder. Andelen aktier ligger nu i närheten av den enligt finanspolicyn lägsta tillåtna andelen för aktier, 10 procent. Detta har gjorts för att minska förlusterna och undvika att värdet kan falla mer än den förutbestämda skyddsnivån på 80 procent av portföljens högsta värde.

  För att skapa ett större handlingsutrymme i exceptionella situationer föreslås att finanspolicyns lägsta tillåtna aktieandel i portföljen ändras från dagens 10 procent till 0 procent. Som en följd av att aktieandelen minskas behöver samtidigt andelen max tillåtna räntebärande värdepapper ökas från 90 procent till 100 procent. Detta för att möjliggöra att hela kapitalet kan placeras i mindre riskfyllda men, till skillnad från bankkonton, ändå räntebärande tillgångar.

 • Inför fullmäktiges sammanträde har följande avsägelser och valärenden anmälts;

  Entlediganden

  Helen Maxe, Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i folkhögskolestyrelsen.

  Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Lycksele, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

  Erik Sjöö (M), Ursviken, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.

  Gabriella Rymark (C), Skellefteå har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
   

  Fyllnadsval

  Ledamot i AC-Net Internservice AB, att gälla from 1 april 2020, istället för Maria Marklund (S);

  Ersättare i folkhögskolestyrelsen, istället för Helen Maxe (S);

  Ersättare i styrelsen för Länstrafiken i Västerbotten AB, istället för Lars Lilja (S);

  Nämndeman i förvaltningsrätten, istället för Erik Sjöö (M);
   

  Val

  Gösta Skoglunds internationella fond

  Valperioden 2020-05-01—2022-10-31

  (Förslag 1 ledamot och 1 ersättare)

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.