Möte 2023-09-13

Krisledningsnämndens arbetsutskott
15:00 - 16:00 Regionens hus, mötesrummet Dorotea
 •   Program  
  15.00 Återrapportering av utvärdering av pandemin Annelie Holgersson
    Risk och sårbarhetsanalyser- lägesrapport Karoline Helmersson
    Terrorhotsnivån- lägesrapport Karoline Helmersson
    Krigsorganisation  Karoline Helmersson
    Arbetsordning vid aktiv nämnd Karoline Helmersson
    Utbildning och övning Karoline Helmersson
    Målsättningar för civil beredskap i nämndsplanen.   
  16.00 Avslut  

   

 •   2

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 • Enligt program

 • Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid och i övrigt de uppgifter som regionfullmäktige bestämmer. Vid en extraordinär händelse tar krisledningsnämnden över ledningen, det vill säga beslutsfattandet.

  Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller region. Nämnden har inom sig utsett utskott. Även när nämnden inte är aktiverad behöver rutiner upprätthållas, genom exempelvis övningar, och information delges fortlöpande. Nämnden och utskottet sammanträder 2 gånger per år. 

  Förslag till sammanträdesplanering för 2024 har upprättas. Krisledningsnämnden föreslås sammanträda enligt följande:

  21 mars (övning) tid meddelas.

  20 november.

  Krisledningsnämndens utskott föreslås sammanträda

  21 maj  kl 15.00-16.00

  22 oktober 15.00-16.00

 • Rapport har upprättas rörande Region Västerbottens kapacitetsökningsförmåga under covid- 19 pandemin. Utskottet delges rapporten.

  Bilagor

 • Utskottet informeras om följande 

  • Återrapportering av utvärdering pandemin
  • Krigsorganisation – ny inriktning krigsplacering
  • Risk- och sårbarhetsanalyser – lägesrapport
  • Höjd terrorhotnivå
  • Arbetsordning vid aktiv nämnd
  • Utbildning och övning
  • Målsättningar för civil beredskap i nämndplan

   

  Annelie Holgersson, handläggare återger  slutsatser och noteringar utifrån  genomförd utvärdering av pandemin. Rapport har upprättast som bifogas handlingarna. 

  Återkommer i § 8.

  Annelie Holgersson, handläggare informerar om strategiska överväganden rörande beslut om krigsplacering av region anställda.

  Karoline Helmersson, samordnare  informerar utskottet om pågående arbete med risk och sårbarhetsanalyser i verksamheten.

  Vidare informeras utskottet om innebörden av det nationella beslutet om höjd terrorhotnivå från nivå tre till nivå fyra.

  Beredskapsorganisationen avser att arbeta fram en arbetsordning för krisledningsnämnden som komplement till reglemente i händelse av att nämnden aktiveras i syfte att tydliggöra arbetssätt och rutiner.

  Övning och utbildningstillfälle kommer att hållas i november, februari och i mars.  Övningen i februari blir en större samordnad övning. I november och mars utbildas krisledningsnämnden.

  I det pågående arbetet med nämndplaner för regionens förvaltningar kommer målsättningar för civilberedskap införas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.